ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยว พันธุ์สุวรรณ 5720 (Suwan 5720)

     ข้าวโพดไร่ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 5720 (Suwan 5720) ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวโพดไร่สายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 61 (Ki 61) กับ สายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 60 (Ki 60) (รูปที่ 1.1) โดยสายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ทั้ง 2 พันธุ์ ได้รับการปรับปรุงพันธุ์มาจากโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้น การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยว ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมเพื่อปลูกในดินนาฤดูแล้งเขต ชลประทานภาคกลาง” งบประมาณวิจัย 3 ปี (ปี พ.ศ. 2558–2560) รหัสโครงการ PRP5805010420 จากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ได้พัฒนาคู่ผสมพันธุ์สุวรรณ 5720 เพื่อปลูกเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวนาปรังพื้นที่ภาคกลางเขตชลประทาน โดยปลูกทดสอบผลผลิตในพื้นที่ดินนาภาคกลาง ในช่วง ปี 2558–2560
พบว่าพันธุ์สุวรรณ 5720 มีศักยภาพการให้ผลผลิตดี


ลักษณะเด่นประจำพันธุ์ลูกผสม สุวรรณ 5720

  1. ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง Ki 61 x Ki 60
  2.  ผลผลิตเฉลี่ยที่ความชื้น 15 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 1,346 กก./ไร่ (ในดินนาฤดูแล้ง) และประมาณ 1,785 กก./ไร่ (ในดินไร่)
  3. อายุออกดอกตัวผู้และตัวเมียพร้อมกัน ประมาณ 60 วัน อายุเก็บเกี่ยว 110–120 วัน
  4. เปอร์เซ็นต์การกะเทาะสูง ประมาณ 82 เปอร์เซ็นต์
  5. ต้านทานโรคราน้ำค้าง และโรคทางใบได้ดี
  6. เมล็ดเป็นสีส้มเหลือง และกึ่งหัวแข็ง

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
นายสรรเสริญ จำปาทอง และคณะ
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 061-558-5280

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th