การพัฒนาศักยภาพการปลูกเลี้ยงวานิลลากล้วยไม้ในประเทศไทย

วานิลลาเป็นกล้วยไม้เถาเลื้อยที่ฝักมีมูลค่าต่อหน่วยสูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากหญ้าฝรั่น (Saffron)  ฝักที่ผ่านการบ่มจะมีกลิ่นหอม ซึ่งนิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยา และเครื่องสำอางบางชนิด วานิลลาที่นิยมปลูกทั่วโลกมี 3 พันธุ์ คือ Vanilla planifolia V. tahitensis และ V. pompona ประเทศไทยมีการปลูกเลี้ยงพันธุ์แพลนิฟลอเลีย ซึ่งต้องการอากาศหนาวเย็นเพื่อกระตุ้นการออกดอก จึงปลูกมากในเขตภาคเหนือ ดังนั้น คณะผู้วิจัย จึงได้ทดสอบการปลูกเลี้ยงพันธุ์การค้าอีก 2 พันธุ์ ที่ต้องการความหนาวเย็นน้อยกว่า จากงานวิจัยที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 ได้องค์ความรู้ครบวงจรตั้งแต่เทคนิคการขยายพันธุ์ เทคโนโลยีการปลูกเลี้ยงให้ได้ฝักที่มีคุณภาพ รวมทั้งได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรสวนกล้วยไม้ในเขตภาคกลางแล้ว และจะขยายผลสู่พื้นที่ต่างๆ ต่อไป 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกวานิลลาให้ได้ผลผลิตในเขตภาคกลาง เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร ได้ปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ สร้างรายได้มูลค่าสูง ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ตลอดจนสามารถต่อยอดงานวิจัยสู่ชุมชนที่มีรายได้น้อย เช่น หมู่บ้านก้อ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน ล้อมรอบด้วยอุทยานแห่งชาติแม่ปิง มีการเผาไหม้ป่าในเขตอุทยานฯ เพื่อเก็บของป่าจำหน่าย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำๆ ในทุกปี และขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ก่อให้เกิดปัญหา PM 2.5 ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนในประเทศอย่างชัดเจน การสร้างอาชีพจากการปลูกพืชให้กับคนในชุมชนถือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นได้ นำมาซึ่งรายได้ที่มั่นคงให้แก่ชาวบ้าน สามารถลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ขจัดความยากจนและสร้างนวัตกรรม สร้างความกินดีอยู่ดี และสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งในคนในชุมชน

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

รศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-0308 ต่อ 139

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
รศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6