KURDI ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการ บพข.”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิษย์เก่า PD รุ่น 6 เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการ บพข.” หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)