KURDI ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์ ได้รับรางวัล SLRI award (ผลงานวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย จงประทีป รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ที่ได้รับรางวัล SLRI award ซึ่งมอบแด่ผู้ใช้แสงซินโครตรอนที่มีผลงานวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในงานประชุมกลุ่มผู้ใช้แสงซินโครตรอน ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล พญาไท กรุงเทพมหานคร