การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ความท้าทายที่ผู้วิจัย มก. ต้องก้าวผ่าน”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากร มก. และนิสิต เข้าร่วมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ความท้าทายที่ผู้วิจัย มก. ต้องก้าวผ่าน”

ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566
เวลา 14.00 – 16.00 น.
ทางออนไลน์ผ่านระบบ webex by cisco
Meeting link: https://kasets.art/Gvorbv
Meeting number: 2514 367 1514
Password: rsd2107

วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐานการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2) เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญและความท้าทายการทำวิจัยในปัจจุบัน

วิทยากร
1. รศ.จตุพร บานชื่น
ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มก.
2. รศ.ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ
กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มก.
3. รศ.น.สพ.ดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง โทรศัพท์ 02-561-4892 อีเมล rsd@ku.th