KURDI ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รับตำแหน่ง “ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัย” (RUN President)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่ง “ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัย” (RUN President) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566