มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ มูลนิธิกสิกรไทย ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ภายใต้โครงการน่าน แซนด์บอกซ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มูลนิธิสถาบันเค อะโกร-อินโนเวท ภายใต้มูลนิธิกสิกรไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ภายใต้โครงการน่าน แซนด์บอกซ์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ ธนาคารกสิกรไทย (สำนักงานใหญ่) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โดย ผู้บริหาร ทั้ง 2 ฝ่าย แถลงถึงความร่วมมือ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการมูลนิธิกสิกรไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จากนั้น ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ประธานที่ปรึกษาสถาบันเค อะโกร-อินโนเวท กล่าวแสดงความชื่นชมในความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของยาจากพืช เพื่อฟื้นคืนป่าต้นน้ำน่าน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยในครั้งนี้ ก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี การปฏิบัติการทางเกษตร และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร นำไปสู่การพัฒนาแนวทางวนเกษตร-พฤกษเภสัชเพื่อเป็นรากฐานในการสร้างมูลค่าของพืชยาที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่าของการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากพืชยา เพื่อจะช่วยพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบพืชยา และช่วยพัฒนาระบบการเกษตรตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำได้ครบวงจรที่สุด