KURDI ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์ รับอนุมัติดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในโอกาสในรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2566 ให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565