KURDI ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.อรทัย จงประทีป รับอนุมัติดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย จงประทีป รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในโอกาสในรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2566 ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2566