การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (BSL-2)” ครั้งที่ 2/2566

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (BSL-2)” ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องอบรม 408 ชั้น 4 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) การรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) และทราบถึงแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความปลอดภัยทางชีวภาพ มีความรู้ในการป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีคุณสมบัติสามารถเป็นผู้ดำเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

จึงขอเชิญบุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ >> https://kasets.art/i5EtQN (รับจำนวนจำกัด 60 คน) ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 หรือจนกว่ามีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด โดยจะยืนยันรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมผ่านทางอีเมลที่ท่านยืนยันและหน้าเว็บไซต์สวพ.มก. (ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566)

เงื่อนไขการเข้าร่วมอบรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
โทร. 0-2579-5557 ภายใน 611088  E-mail: kubiosafety@gmail.com