มก. ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand Research Expo 2013) ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมจัดนิทรรศการเชิงประยุกต์ งานวิจัยด้านเศรษฐกิจ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิจัยอ้อยเพื่อการกินดีอยู่ดี” โดยได้นำเสนอบูรณาการการวิจัยอ้อย ตั้งแต่
การปรับปรุงพันธุ์ การนำนวัตกรรมเชิงวิศวกรรมมาประยุกต์เพื่อติดตามการเพาะปลูก เช่น การนำดาวเทียม มาใช้กับระบบภูมิสารสนเทศ (KU-SMART) เพื่อวิเคราะห์การเพิ่ม/ลดปริมาณการผลิต การควบคุมปริมาณการเพาะปลูก ความเหมาะสมของพื้นที่เพาะปลูก ทั้งทางด้านปริมาณน้ำ และภัยพิบัติ และ การใช้ยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle) ที่สามารถส่งภาพได้ทันทีและต่อเนื่อง โดยสามารถสำรวจภาพถ่ายแปลงปลูกทางอากาศ ประเมินการผลิต เฝ้าติดตามการเจริญเติบโตของพืช สังเกตความผิดปกติของพืช นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยเชิงลึกที่นำกากน้ำตาลไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาส่วนผสมของอาหารสัตว์โปรตีนสูง และ การเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย เพื่อสกัดน้ำมันแบคทีเรีย ซึ่งสามารถนำเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นไบโอดีเซลต่อไป การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพที่เหมาะกับการปลูกอ้อย รวมไปถึง การวิจัยเพื่อค้นหาเครื่องหมายโมเลกุล (Marker) เพื่อทดสอบ การบ่งบอกหาพันธุ์อ้อยที่มีความหวาน มีปริมาณเส้นใย มี cellulose hemicelluloses และ lignin สูง รวมไปถึงพันธุ์อ้อยที่มีคุณภาพเส้นใยสูง อันจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อเป็นพันธุ์อ้อยสำหรับการผลิตเอทานอลในอนาคต

ภาคการประชุม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดการประชุม เรื่องบริการของระบบนิเวศและการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (Ecosystem Services and The Economics of Ecosystems and Biodiversity: TEEP) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ห้องประชุม
Lotus Suite 10

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 02-561-1474

แผนผังการจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บูท B26)

 

 

 

image002