เครื่องโรยดินสำหรับเพาะกล้าต้นข้าว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้คิดค้นเครื่องเพาะอัตโนมัติที่มีกำลังผลิต 1,000 ถาด เพาะต่อชั่วโมง ใช้ผู้ปฏิบัติงาน 3-4 คน พื้นที่นา 1 ไร่ จะใช้ถาดเพาะกล้า 90-120 ใบ ต่อไร่ขึ้นอยู่กับระยะถี่ห่างของการปลูก ใช้เมล็ดพันธุ์เพียง 2.5 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลง 10 เท่าจากนาหว่าน และ 45 เท่า จากการใช้เครื่องปักดำ ลดต้นทุนลงได้ประมาณ 550 บาทต่อไร่ ใช้เวลาเพาะกล้าในถาดเพาะเพียง 10 วัน ลดการใช้สารกำจัดศัตรูพืชลงเหลือ 30%-50% ของการทำนาหว่าน  ลดต้นทุนลงได้ประมาณ 5400 บาทต่อไร่ ลดการใช้ปุ๋ยลงเหลือ 40%-70% ของการทำนาหว่านลดต้นทุนลงได้ประมาณ 325 บาทต่อไร่ ลดโอกาสในการเกิดโรคระบาดและลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

การนำไปใช้ประโยชน์
1. ใช้เวลาการดูแลต้นกล้าในแปลงเพาะที่มีระบบน้ำ 10-12 วัน
2. ใช้เวลาในการเพาะกล้าน้อยประหยัดการใช้แรงงาน
3. การขนส่งถาดเพาะกล้าไปแปลงนาทำได้สะดวก
4. ใช้เมล็ดพันธุ์ 2.5 กิโลกรัมต่อไร่

 

ผลงานวิจัยโดย
ผศ. ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 08-1927-0098, 08-3030-6609

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ผศ. ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6