ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ มาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย

  ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ มาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย (รูปแบบ Online) ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom Video Communication) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทราบความสำคัญของมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย ทราบแนวปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยรวมถึงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยต่างๆ

วิทยากร

บรรยายพิเศษโดย ดร.อัณณ์ณิชา โตกิจกล้าธวัฒน์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการวิจัยและสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

สงวนสิทธิ์เฉพาะอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การลงทะเบียนอบรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์โดย คลิกสมัครได้ที่ ” ลงทะเบียนอบรมคลิก” ภายในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 โดยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ จากนั้นจะได้รับอีเมลตอบรับอัตโนมัติจาก Google Form และอีเมลยืนยันการเข้าร่วมอบรมจากฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามลำดับการลงทะเบียน

กำหนดการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
โทรศัพท์ 0 2561 4892
อีเมล rsd@ku.th
Line