โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 8:30 – 16:30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex เพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ทราบความสำคัญของการดำเนินงานวิจัยในมนุษย์ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กระบวนการชี้แจงอาสาสมัครและการยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย และได้การฝึกปฏิบัติการเขียนประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อขอการรับรองจากคณะกรรมการ

กลุ่มเป้าหมาย

สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 150 คน

การลงทะเบียนอบรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์โดยใช้บัญชี KU-Google ที่ >>> ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม <<<

ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 หรือจนกว่ามีผู้สมัครครบเต็มจำนวน โดยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ จากนั้นจะได้รับอีเมลตอบรับอัตโนมัติจาก Google Form และอีเมลยืนยันการเข้าร่วมอบรมจากฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ทั้งนี้ ไม่รับลงทะเบียนในวันอบรมโดยไม่ผ่านการลงทะเบียนล่วงหน้าบนเว็บไซต์

เงื่อนไขการได้รับใบรับรองผ่านการอบรม

  1. เป็นบุคลากรหรือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  2. สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมโดยใช้บัญชี KU-Google (@ku.th) ภายในระยะเวลาที่กำหนด

  3. ลงชื่อเข้ารับการอบรมในวันอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนด

  4. ใช้ชื่อและนามสกุลจริง (ภาษาไทยหรืออังกฤษ) ในการเข้าร่วมการอบรม โดยใช้บัญชี KU-Google (@ku.th) ที่สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมในการเข้าใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ Cisco Webex

  5. เข้ารับการอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

  6. ตลอดระยะเวลาการจัดการอบรมผู้เข้าอบรมต้องแสดงตนใน video ระบบออนไลน์ Cisco Webex ตลอดการอบรม

  7. ผู้เข้าอบรมต้องได้คะแนนแบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test) มากกว่าร้อยละ 80 ถึงจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

คำแนะนำในการใช้งานบัญชี KU-Google

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
โทรศัพท์ 0 2561 4892
อีเมล kurec.rsd@gmail.com
Line