ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ “Opening black boxes in shrimp infectiology/physiology – The quest for finding the portal of entry of pathogens in shrimp & understanding the functionality of shrimp haemocytes (leukocytes)”

ขอเรียนเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ “Opening black boxes in shrimp infectiology/physiology – The quest for finding the portal of entry of pathogens in shrimp & understanding the functionality of shrimp haemocytes (leukocytes)” วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30-11.30 น. โดย Prof. Dr. Hans Nauwynck Laboratory of Virology Department of Translational Physiology, Infectiology and Public Health Ghent University, Belgium จัดโดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมรับฟังสด ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ Scan QR Code เพื่อเข้ารับฟัง
หรือ Link สำหรับเข้ารับฟัง https://ku-edu.webex.com/meet/fis