โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของการทำงานในห้องปฏิบัติการสำหรับนิสิต

      ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของการทำงานในห้องปฏิบัติการสำหรับนิสิต (รูปแบบ Online) ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 – 13.00 น. ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Webex by Cisco เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เล็งเห็นถึงความสำคัญของความรู้พื้นฐาน และแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ตระหนักถึงความสำคัญกรณีเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ นำไปสู่การป้องกันอันตราย และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อนิสิตผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

สงวนสิทธิ์เฉพาะนิสิตระดับปริญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การลงทะเบียนอบรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์โดย ใช้บัญชี KU-Google ในการ Log-in ในมือถือ/คอมพิวเตอร์/Tablet ของท่านก่อน จากนั้นคลิกสมัครได้ที่ ลงทะเบียนอบรมคลิก ภายในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครเข้าอบรมเต็มจำนวน โดยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ จากนั้นจะได้รับอีเมลตอบรับอัตโนมัติจาก Google Form และอีเมลยืนยันการเข้าร่วมอบรมจากฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามลำดับการลงทะเบียน

คำแนะนำในการใช้งานบัญชี KU-Google

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
โทรศัพท์ 02-561-1610 และ 02-579-5557
อีเมล kulabsafety@gmail.com และ kubiosafety@gmail.com