สวก. ประกาศรับข้อเสนอกรอบการดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวิสัยทัศน์ว่า “สวก. เป็นผู้นำในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยเน้นการสนับสนุนทุนวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด (OKR) ระดับประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 (S1) การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 2 (S2) การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม และจัดทำเป็นแผนงานและกรอบงบประมาณส่งให้กับกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) รวบรวมเป็นงบประมาณของกองทุน ววน.ของประเทศต่อไป

ปีงบประมาณ 2567 สวก. ได้กำหนดแผนงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ ประโยชน์ (RU: Research Utilization) ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านนโยบาย โดยนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ไปขยายผลสำเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาสร้างการ เปลี่ยนแปลงในวงกว้าง ที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 6 แผนงาน ประกอบด้วย

  1. F4 (S1P2) (RU) การส่งเสริมและจัดการองค์ความรู้จากนวัตกรรมการเกษตรสู่การใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตและการส่งออก อาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูงและมูลค่าสูง เกษตรและเกษตร แปรรูปมูลค่าสูง ให้ไทยเป็นประเทศชั้นนำของโลก โดยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศที่สั่งซื้อ
  2. N3 (S1P2) (RU) การส่งเสริมและจัดการองค์ความรู้จากนวัตกรรมการเกษตรสู่การใช้ ประโยชน์ในการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตพืชและสัตว์ตลอดห่วงโซ่อุปทานในเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG)
  3. F8 (S2P9) (RU) การส่งเสริมและจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ ในภาคชนบท และเมืองให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม
  4. N17 (S2P11) (RU) การส่งเสริมและจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยยกระดับการเกษตร แบบ Smart farming ที่ครบห่วงโซ่คุณค่าสำหรับเกษตรกรยากจนในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  5. N25 (S2P15) (RU) การส่งเสริมและจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยด้านการเกษตรไปใช้ ประโยชน์เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติด้านนิเวศน์เกษตร
  6. N30 (S2P16) (RU) การส่งเสริมและจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยด้านการเกษตรไปใช้ ประโยชน์เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

การส่งข้อเสนอโครงการ สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ วิจัยและนวัตกรรมแห่งขาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) ในเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดการยื่นข้อเสนอโครงการ และหนังสือนำส่งการ ขอรับทุนอุดหนุน พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มของ สวก. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ QR code ด้านล่าง หรือผ่านทางเว็บไซต์ http://www.arda.or.th/researchfund02.php โดยระบบ NRIIS เปิดรับข้อเสนอโครงการ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 หากพ้นกำหนด สวก. จะไม่รับพิจารณา

Download เอกสารการรับข้อเสนอ กรอบการดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังนี้