การเพาะเลี้ยงแหนแดง ในแปลงอินทรีย์

1. ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนในนาข้าว เพราะตรึงในโตรเจนในอากาศได้
2. เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน
3. ใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับพืชผักและไม้ผล
4. ใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ ห่าน เป็นต้น
5. ลดการเกิดวัชพืชในนาข้าว
สอบถามได้ที่ วันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ นักวิจัย ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 08-6686-6890

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A