แอปพลิเคชันรู้ทัน…แล้ง (RooTan-Lang)

เป็นแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกช่วยให้เกษตรกรสามารถจัดการแปลงเพาะปลูกและปรับเปลี่ยนได้ทันต่อเหตุการณ์ โดยมีการให้บริการข้อมูลคาดการณ์ภัยแล้งด้านเกษตร คาดการณ์สภาพอากาศ ระดับความชื้นดิน และคำแนะนำความเหมาะสมต่อการเพาะปลูก ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วย สภาพอากาศ พืช และลักษณะกายภาพของพื้นที่ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และข้อมูลสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ อาทิ ข้อมูลน้ำ และประกาศภัยแล้ง สอบถามได้ที่ รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8629

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A