ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สอบสัมภาษณ์)

ภาพครุฑ

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

กำหนด  วัน  เวลา  และสถานที่สอบสัมภาษณ์

_________________________________

 

ตามประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ลงวันที่ ๑๙  มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ไปแล้วนั้น  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์ สังกัด ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

 

               เลขประจำตัวสอบ    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์                วัน  เวลา  และสถานที่สอบ

              ๐๒               นางพัชรี  อำรุง                                   วันอังคารที่   ๒๐  สิงหาคม ๒๕๕๖                          
                                                                                            เวลา  ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
                                                                              ณ ห้องเพทาย ชั้น ๓ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ   

             

                   ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (สัมภาษณ์)  ตามรายชื่อข้างต้น
นำเอกสารไปยื่นที่  งานบริหารและธุรการ   สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.   ชั้น  ๑  อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ  ภายในวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖
   ดังนี้

                   ๑.  ให้ผู้รับรอง  ซึ่งไม่ใช่บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  พี่น้องร่วมบิดา  มารดาเดียวกัน  จำนวน  ๓ ท่าน ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกคำรับรองลงในแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด  ทั้งนี้หนึ่งในจำนวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการประจำ  ไม่ต่ำกว่าระดับ  ๔  หรือหากรับราชการทหารหรือตำรวจ ต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยเอก  (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่งานบริหารและธุรการหรือดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์  http://www.rdi.ku.ac.th)

                   ๒. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ  กพ. ฉบับที่  ๑๖  (พ.ศ. ๒๕๒๖) 
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

                   ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบกองเกินทหารอย่างใด อย่างหนึ่ง  จำนวน  ๑  ฉบับ

                   ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.จะประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วันที่   ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  ชั้น  ๑  อาคาร
สุวรรณวาจกกสิกิจ  และทางเว็บไซต์  http://www.rdi.ku.ac.th

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบ

                                          ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๖   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

                                          ลงนาม    (ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร)

                                          ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.