เครื่องดูดน้ำลายทันตกรรมแรงดันสูงพร้อมระบบ UV ฆ่าเชื้อในเครื่อง

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการกรอฟันหรือการรักษาที่ทำให้เกิดละอองฝอย (Aerosol) พบว่าจะมีเชื้อจุลินทรีย์ปนออกมาด้วยทุกครั้ง โดยเฉพาะเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งกำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งพบได้มากในสารคัดหลั่งจากลำคอและหลังโพรงจมูก โดยแนวทางปฏิบัติการควบคุมการติดเชื้อในการบริการทางทันตกรรมได้มีการแนะนำให้มีการใช้งานเครื่องดูดแรงดันสูงใกล้กับจุดกำเนิดละอองฝอยจะช่วยลดการฟุ้งกระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจากการศึกษาพบว่าการใช้เครื่องดูดแรงดันสูงสามารถลดปริมาณละอองฝอยลงได้ถึง 90% โดยเชื้อไวรัสแบคทีเรียที่ถูกดูดจะถูกนำไปเก็บไว้ในถังหลังจากนั้นจึงค่อยนำไปทิ้ง

ในปัจจุบันเครื่องดูดแรงดันสูงเหล่านี้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง และการใช้งานบางจุดยังไม่ตรงกับความต้องการของทันตแพทย์ในประเทศโดยเฉพาะในส่วนของถังเก็บที่ยังต้องมีการถ่ายทิ้งหลังการใช้งาน ซึ่งหากมีการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น แบคทีเรีย หรือ ไวรัส COVID-19 ที่มาจากคนไข้ ณ.จุดนี้ก็อาจเป็นอันตรายต่อทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ต้องทำความสะอาดถังและถ่ายของเหลวทิ้ง ดังนั้นเครื่องมือนี้ได้มีการพัฒนาหลอดรังสี UV ฆ่าเชื้อกันน้ำที่มีราคาถูกลงกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศนำไปติดตั้งในเครื่องดูดน้ำลายทันตกรรมเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้

ผู้ประดิษฐ์ได้พัฒนาเครื่องดูดน้ำลายทันตกรรมแรงดันสูงจากตัวต้นแบบ ไปสู่ตัวที่พัฒนาโดยมีฟังก์ชันการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในน้ำลายด้วย UV ภายในตัวเครื่อง ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นมาจากทันตแพทย์ผู้ใช้งานเครื่องต้นแบบจริง หลอด UV ที่ถูกออกแบบพิเศษสำหรับการฆ่าเชื้อในของเหลวจะถูกติดตั้ง พร้อมระบบควบคุมการทำงานเปิดปิด (Timer) เพื่อใช้ในการลดการฟุ้งกระจายของละอองฝอยน้ำลาย และมีฟังก์ชันการทำงานเปิดปิดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการฆ่าเชื้อด้วย UV โดยเครื่องดูดน้ำลายทันตกรรมแรงดันสูงพร้อมระบบ UV ฆ่าเชื้อในเครื่องมีข้อดีดังนี้

  1. เครื่องดูดน้ำลายทันตกรรมแรงดันสูงที่ผลิตในประเทศไทยนี้มีการติดตั้งหลอดรังสี UV เพื่อฆ่าเชื้อภายในเครื่อง โดยขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสมต่อการใช้งานภาคสนาม
  2. เครื่องดูดน้ำลายทันตกรรมแรงดันสูงนี้สามารถตั้งระยะเวลาเปิดปิดการทำงานของรังสี UV ให้เหมาะสมต่อการฆ่าเชื้อไวรัส COVID 19 และแบคทีเรีย ได้อย่างถูกต้องและถูกคุณลักษณะ
  3. เครื่องดูดน้ำลายทันตกรรมแรงดันสูงที่มีประสิทธิภาพ มีการทำงานที่ถูกหลักอนามัย และตรงกับความต้องการของทันตแพทย์ในประเทศไทย

ผลงานวิจัยโดย
รศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย และดร.วรวัฒน์ ทรงกิตติ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 08-4756-1115, 0-2579-4576

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
รศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6