การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะจัดให้มีการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 ระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2557 โดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัย 12 สาขา โดยส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ http://annualconference.ku.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยหมดเขตรับผลงานวิจัยระบบลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556

Leave a Reply

Your email address will not be published.