KURDI แสดงความยินดี “คณะวนศาสตร์” ครบรอบวันสถาปนา 87 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และตัวแทนบุคลากร สวพ.มก. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะวนศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ 87 ปี วันที่ 1พฤษภาคม 2566 ณ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์