เชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ-วิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ร่วมกับเครือข่ายร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดประชุมสัมมนาวิขาการ-วิจัยระดับนานาชาติครั้งที่ 7 “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรูปแบบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://human.uru.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เบอร์โทรศัพท์ 084-4941866 หรือ 055-411096 ต่อ 1401 1

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.