KURDI ติดตามและประเมินผล ความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย “การเลี้ยงไหมอีรี่ตามมาตรฐาน KU Standard และการสร้างรายได้จากการเลี้ยงไหมอีรี่”

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมฟังการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย และตอบข้อซักถาม รวมทั้งเยี่ยมชมผลผลิตและผลลัพธ์จากงานวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง การเลี้ยงไหมอีรี่ตามมาตรฐาน KU Standard และการสร้างรายได้จากการเลี้ยงไหมอีรี่ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน โดยหัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 28 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์