กาวแท่งจากหนังของปลา

กาวจากปลา (Fish glue) คือ สารจากธรรมชาติประเภทโปรตีนที่มีคุณสมบัติในการยึดติดวัสดุเข้าด้วยกัน ผลิตได้จากหนังและกระดูกของปลาที่เป็นเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูป มีข้อดีคือใช้ประโยชน์ทดแทนการสร้างกาวจากการใช้สารเคมี ลดภาวะมลพิษที่เกิดจากการสร้างของเสียจากอุตสาหกรรม สารเคมี ที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความสะดวกต่อการใช้ สอบถามได้ที่ รศ.ดร.กังสดาลย์ บุญปราบ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8644

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A