การพัฒนาเครื่องมือการประเมินความหลากหลายพันธุกรรม และวางแผนจับคู่ผสมพันธุ์ของกวางผา เพื่อวางแผนอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

โครงการวิจัย “การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของกวางผาในประเทศไทย เพื่อวางแผนอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน” เพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกวางผาในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย กวางผาเป็นสัตว์ป่าที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยที่เฉพาะเจาะจงที่เป็นหน้าผาสูงชัน มีทุ่งหญ้าและป่าดิบเขา ซึ่งเป็นแหล่งหลบภัยสำหรับกวางผาในช่วงเวลากลางวัน เป็นผลให้การกระจายแต่ละพื้นที่ถูกตัดขาด ลักษณะคล้ายเกาะ กวางผาแต่ละพื้นที่ไม่สามารถเดินทางไปหากัน เสมือนอยู่ในสภาพเลือดชิด สุ่มเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์ก่อให้เกิดแนวทางการวางแผนอนุรักษ์กวางผาอย่างยั่งยืน

ผลที่ได้จากงานวิจัยนี้

  1. ฐานข้อมูล (Research databases and models) ความหลากหลายทางพันธุกรรมและลายพิมพ์ดีเอ็นเอของกวางผาในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย
  2. เครื่องมือประเมินความหลากหลายพันธุกรรมของกวางผา ซึ่งสามารถใช้ต่อยอดทั้งในธรรมชาติ และในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย
  3. คู่มือเบื้องต้นเพื่อการวางแผนจับคู่ผสมพันธุ์กวางผาในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย และการปล่อยกวางผาสู่ธรรมชาติ

การนำไปใช้ประโยชน์

ช่วยพัฒนาแผนการจับคู่ผสมพันธุ์ของกวางผา เพื่อลดสภาพเลือดชิดในประชากร ซึ่งก่อให้เกิดภาวะถดถอยของสุขภาพกวางผา โดยได้นำข้อมูลไปจับคู่ผสมพันธุ์จริงจนสําเร็จ และนำผลของผลงานวิจัยที่ผ่านการพิสูจน์องค์ความรู้ และพัฒนาวิธีปฏิบัติเป็นคู่มือ สำหรับใช้บันทึกข้อมูลและวางแผนเพาะพันธุ์กวางผาภายในแหล่งเพาะเลี้ยง ตลอดจนปล่อยกวางผาที่ได้รับการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมสู่ธรรมชาติต่อไป

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร.ครศร ศรีกุลนาถ และคณะ
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5444 E-mail: kornsorn.s@ku.ac.th

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th