การพัฒนาโคเนื้อคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้

ปัจจุบันความต้องการบริโภคเนื้อโคในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สวนทางกับจำนวนโคเนื้อที่มีปริมาณลดลง ทำให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในขณะที่การผลิตโคนมในประเทศไทยกลับมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่ยังมีการนำลูกโคนมเพศผู้มาเลี้ยงขุนจำนวนน้อย และให้อาหารคุณภาพต่ำ ทำให้การเจริญเติบโตช้าและใช้เวลาเลี้ยงนานถึงสามารถส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์ได้ ที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่จำหน่ายลูกโคให้กับพ่อค้าคนกลาง ซึ่งรับซื้อในราคาต่ำ ได้กำไรน้อย ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

ลักษณะซากและคุณภาพเนื้อโคนมเพศผู้ขุน

  1. มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 600 กิโลกรัม มีเปอร์เซ็นต์ซากเย็นประมาณ 54-55 เปอร์เซ็นต์
  2. คุณภาพเนื้อโคนมเพศผู้ใกล้เคียงกับโคเนื้อลูกผสมชาร์โรเล่ส์
  3. เนื้อโคนมเพศผู้มีความนุ่มมากกว่าเนื้อโคเนื้อลูกผสมชาร์โรเล่ส์
  4. ผู้บริโภคให้การยอมรับเนื้อโคนมเพศผู้ขุนทั้งในรูปเนื้อสดหรือเนื้อปรุงสุก (ร้อยละ 65) มากกว่าเนื้อโคลูกผสมชาร์โรเล่ส์ (ร้อยละ 35)

การนำไปใช้ประโยชน์

  1. สามารถแนะนำเกษตรกรนำลูกโคนมเพศผู้มาเลี้ยงขุนเพื่อผลิตเนื้อโคที่มีคุณภาพมีอัตราการสูญเสียต่ำ มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี มีต้นทุนการผลิตต่ำ โดยไม่ต้องไปเริ่มต้นลองถูกหรือลองผิดใหม่
  2. สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด รับซื้อโคนมขุนจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกในราคาประกัน ตามน้ำหนักซากเย็นและคุณภาพเนื้อโค สูงกว่าราคารับซื้อโคนมในตลาดทั่วไปประมาณ 20 บาท/กก. และจำหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าราคาที่รับซื้อเฉลี่ย 23 เปอร์เซ็นต์ หรือเฉลี่ย 12,500 บาท/ตัว
  3. สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด ร่วมมือกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เพื่อทำการตลาดเนื้อโคนมขุน ในชื่อตราสินค้า Pro Butcher Dairy beef โดยส่วนหนึ่งให้บริษัทสยามแม็คโคร เป็นผู้จัดจำหน่ายไปยังทั่วประเทศ

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร.สุริยะ สะวานนท์ และคณะ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
โทร. 087-503-9369 E-mail: agrsusa@ku.sc.th

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th