ระบบประเมินน้ำหนักออนไลน์อัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมฟาร์มสัตว์ปีก

ข้อมูลน้ำหนักสัตว์แบบเรียลไทม์ มีความสำคัญมากต่อการดำเนินธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ปีก เนื่องจากน้ำหนักสัตว์เป็นตัวชี้วัดผลตอบแทนในการดำเนินธุรกิจ ช่วยประเมินประสิทธิภาพในการเลี้ยง ช่วยประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการฟาร์ม และเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการวางแผนงานสำหรับการทำธุรกิจ เช่น การสำรองอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของสัตว์ การกำหนดจำนวนวันเลี้ยง การวางแผนการจับสัตว์เข้าโรงงานชำแหละ การวางแผนการแปรรูปสินค้า การติดต่อจัดคิวรถบรรทุกขนส่งสัตว์ เป็นต้น  ดังนั้นเพื่อให้ทราบน้ำหนักสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ภายในโรงเรือน ผู้ประกอบการจึงต้องทำการประเมินน้ำหนักสัตว์อยู่เป็นประจำ ทุก ๆ สัปดาห์ โดยวิธีที่ใช้คือการใช้แรงงานคนจับสัตว์ปีกมาสุ่มชั่งน้ำหนัก จดบันทึกข้อมูลน้ำหนัก แล้วนำไปวิเคราะห์ผลเป็นค่าน้ำหนัก ซึ่งวิธีดังกล่าว มีผลเสียคือ ได้ข้อมูลตัวอย่างที่น้อยเมื่อเทียบกับจำนวนสัตว์ทั้งหมดภายในโรงเรือน ทำให้ข้อมูลค่าน้ำหนักที่ได้ขาดความแม่นยำ และไม่ครอบคลุมค่าน้ำหนักของสัตว์ทั้งโรงเรือน นอกจากนี้การจับสัตว์โดยใช้แรงงานคนยังเป็นการรบกวนสัตว์ อาจทำให้สัตว์กลัว ตื่นตกใจหรือเครียด เสี่ยงต่อการบาดเจ็บของสัตว์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการกินอาหารและการเจริญเติบโตของสัตว์ และยังเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่อาจเกิดจากการสัมผัสระหว่างคนกับสัตว์ ดังนั้นการนำระบบประเมินน้ำหนักออนไลน์เข้ามาใช้งานภายในฟาร์ม จะช่วยลดภาระงานในการจับสัตว์ชั่งและได้ข้อมูลน้ำหนักที่แม่นยำ เป็นค่าน้ำหนักแบบเรียลไทม์ ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฟาร์ม โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ได้จากระบบประเมินน้ำหนักออนไลน์จะถูกเก็บไว้ในระบบคลาวด์ ทำให้ผู้บริหาร ผู้จัดการฟาร์ม หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูล ผ่านระบบรายงานผลข้อมูลแบบออนไลน์ จะช่วยให้การตัดสินใจดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

แพลตฟอร์มระบบประเมินน้ำหนักออนไลน์นี้ได้ถูกพัฒนาอัลกอริทึมใหม่ในการประเมินน้ำหนักสัตว์ที่ถูกต้องและกรองกำจัดค่าที่ผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้สามารถประเมินค่าน้ำหนักสัตว์ปีกได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังสามารถรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น รายงานสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนแบบเรียลไทม์  วิเคราะห์ความสม่ำเสมอของขนาดสัตว์ วิเคราะห์การกระจายตัวของช่วงน้ำหนักสัตว์ การประเมินสุขภาพสัตว์ และวิเคราะห์คาดการณ์วันที่น้ำหนักถึงเป้าหมาย เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการบริหารจัดการฟาร์มสำหรับวางแผนการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลือกสูตรอาหารหรือควบคุมปริมาณอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ การควบคุมอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์ให้สอดคล้องกับจำนวนวันและน้ำหนักสัตว์ที่ต้องการ การควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสัตว์ การจัดคิวรถบรรทุกเพื่อมารับสัตว์และเตรียมงดอาหารล่วงหน้าเมื่อน้ำหนักสัตว์ถึงเกณฑ์เป้าหมายที่ต้องการ ตลอดจนช่วยวางแผนการผลิต/การแปรรูปเนื้อสัตว์ได้ล่วงหน้าจากข้อมูลน้ำหนักสัตว์แบบเรียลไทม์ ทั้งนี้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบเรียกดูย้อนหลัง ช่วยในการประเมินประสิทธิภาพของการเลี้ยง เช่น การประเมินอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ( FCR )  ประเมินต้นทุนการผลิตค่าอาหาร เป็นต้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ช่วยผู้ประกอบการในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจให้เกิดกำไรและเกิดประโยชน์สูงสุด

ผลงานวิจัยโดย
1. รศ.ดร.จิรศักดิ์  วงศ์เอกบุตร      2. ดร.พรรณศิริ  บุญน้อย
ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 08-1720-4356, 08-0427-7668

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
รศ.ดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6