โครงการอบรม การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัด โครงการอบรม การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย (รูปแบบ Online)  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Webex by Cisco

เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการวิจัย ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย ทราบนโยบายการดำเนินงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ (tools) ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย และเพื่อสนับสนุนให้เกิดการสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยโดยใช้ ESPReL Checklist นำไปสู่การสร้างความตระหนักด้านการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย พร้อมขับเคลื่อนและสร้างความพร้อมให้แก่นักวิจัยในการเชื่อมโยงการดำเนินการจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการกับระบบการจัดสรรทุนของแหล่งทุนวิจัยต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

สงวนสิทธิ์เฉพาะอาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 100 คน

การลงทะเบียนอบรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์โดย ใช้อีเมลของท่าน ลงทะเบียนอบรมคลิก ภายในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2566 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครเข้าอบรมเต็มจำนวน โดยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ จากนั้นจะได้รับอีเมลตอบรับอัตโนมัติจาก Google Form และอีเมลยืนยันการเข้าร่วมอบรมจากฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามลำดับการลงทะเบียน

หมายเหตุ : ทั้งนี้ขอให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมดำเนินการลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ กับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่เว็บไซต์ สมัครลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ ESPReL Checklist เพื่อให้ได้รับเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ สำหรับฝึกปฏิบัติการใช้ ESPReL Checklist ในวันอบรม (รอทาง วช.อนุมัติเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการภายใน 2-3 วัน ทำการโดยจะส่งผลไปยังอีเมลที่ท่านระบุไว้) หากได้รับการอนุมัติล่าช้ากว่ากำหนด ทางโครงการฯ จะมีระบบทดสอบให้ท่านในวันอบรมฯ แทน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม (click)

เนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ รักษาสิทธิ์เข้ารับการอบรมตามกำหนดการดังกล่าว

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
โทรศัพท์ 02-561-1610
อีเมล kulabsafety@gmail.com

หรือ Line OpenChat