การประชุมวิชาการประเพณี กองทัพเรือ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 16

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกองทัพเรือ ได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการประเพณีฯ ครั้งที่ 16 ซึ่งกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพ กำหนดจัดการประชุมในเรื่อง “ความมั่นคงรูปแบบใหม่ของไทยในบริบทของประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้” ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นเวทีที่อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา ทั้ง 4 สถาบัน รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงวิชาการ ต่อกรณีปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดแนวทางการพัฒนาทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนางานวิจัย และวิชาการ รวมถึงความร่วมมือ ระหว่างสี่สถาบันเพื่อเชื่อมโยงกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และสามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะเป็นแนวทางในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายละเอียดดังโครงการที่แนบ

จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต และผู้สนใจ เข้าการประชุมฯ โดยกรุณาลงทะเบียนได้ทางเว็บไซด์ http://www.4institute.navy.mi.th หรือเสนอรายชื่อ ตามแบบแสดงความจำนงเข้าร่วมการประชุมฯ ส่งไปยังฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โทรสาร: 0-2561-1985 ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดรถรับส่ง โดยกำหนดออกเดินทาง ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 07:00 น. ณ ลานจอดรถหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ