มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN)

รศ.ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) เพื่อสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงสู่การตอบโจทย์สำคัญของประเทศ ระหว่าง 8 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัยมหิดล 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7) มหาวิทยาลัยนเรศวร และ 8) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม The Brick X อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร ได้รับการรับรองให้ดำรงตำแหน่งประธานเครือข่าย RUN ต่อจากศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะเริ่มทำหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป มีวาระการเป็นประธานเครือข่ายฯ 2 ปี

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย หรือ Research University Network : RUN เกิดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการวิจัย พัฒนาศักยภาพ สร้างขีดความสามารถทางการศึกษา การวิจัยและพัฒนาของประเทศสู่ภูมิภาค ภายใต้แนวคิดด้วยความจริงใจ ความเท่าเทียม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Sincerely, Equally, Excellently) มุ่งสร้างโจทย์วิจัยที่มีความสำคัญต่อประเทศ ภายใต้ความร่วมมือ และการแบ่งปันทรัพยากรการวิจัยร่วมกัน ปัจจุบันมีการดำเนินงานในคลัสเตอร์ต่างๆ 10 คลัสเตอร์ ดังนี้

  1. คลัสเตอร์สุขภาพ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
  2. คลัสเตอร์อาเซียนศึกษา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  3. คลัสเตอร์ Robotics (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  4. คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร (Agriculture) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
  5. คลัสเตอร์พลังงาน (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
  6. คลัสเตอร์ดิจิทัล (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
  7. คลัสเตอร์วัสดุขั้นสูง (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
  8. คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร (Functional Food) (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
  9. คลัสเตอร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  10. คลัสเตอร์โลจิสติกส์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

นับแต่ก่อตั้งเครือข่ายถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับผิดชอบคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร (Agriculture) ดำเนินงานวิจัยในหัวข้อ แผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย กิจกรรม: โครงการร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัย แผนกิจกรรมการพัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยได้ร่วมทำวิจัยกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในเครือข่าย RUN ในการตอบโจทย์วิจัยที่สำคัญของประเทศ และแลกเปลี่ยนทรัพยากรการวิจัยภายในเครือข่าย ซึ่งในอนาคตจะดำเนินงานวิจัยต่อยอดทางด้านการใช้ Big Data และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรของประเทศต่อไป

ขอบคุณภาพ: สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่