KURDI แสดงความยินดี รศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข ได้รับรางวัล “นักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565” Thailand Materials Researcher Award 2022

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “นักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565” ทำการศึกษาวิจัยด้านวัสดุสำหรับก๊าซและเคมีเซนเซอร์ สำหรับการค้นหาวัสดุที่มีความสามารถตอบสนองและเลือกตอบสนองตอบก๊าซ/เคมี/โมเลกุลเป้าหมาย เนื่องในงานแถลงข่าว “รางวัลนักวิจัยวัสดุดีเด่น รางวัลนักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่ดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยวัสดุ” ประจำปีพุทธศักราช 2565 หรือ Thailand Materials Researcher Award 2022 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ จัดโดย สมาคมวิจัยวัสดุ ประเทศไทย (The Materials Research Society of Thailand) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่