ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยฯ สวพ.มก. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏพระนคร เพื่อดูงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยฯ

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยินดีต้อนรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยมีการบรรยายพิเศษด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย โดย รศ.ดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร ประธานคณะกรรมการบริหารมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   และการบรรยายพิเศษด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ โดย ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง ผู้แทน ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

จากนั้นศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการเคมีและสิ่งแวดล้อม ชั้น 5 ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น