KURDI แสดงความยินดี รศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ได้รับแต่งตั้งฯ “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อนุสาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2565