แอปพลิเคชั่นสำหรับประเมินคะแนนร่างกายของแม่โคนมด้วยระบบ AI

แอปพลิเคชั่นการประเมินคะแนนร่างกาย (Body Condition Score:BCS) ซึ่งเป็นการประเมินทางอ้อมถึงระดับของพลังงานที่ร่างกายโคเก็บสะสมไว้ในรูปของไขมันและกล้ามเนื้อ โดยประเมินจากจุดต่างๆ ที่มีการสะสมไขมันและกล้ามเนื้อของร่างกายโค ซึ่งช่วยให้การจัดการโปรแกรมการให้อาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้คะแนนร่างกายจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและควบคุมไม่ให้แม่โคมีสภาวะอ้วนหรือผอมมากจนเกินไป วิธีการประเมินคะแนนร่างกายจะต้องมีการจัดให้โคอยู่ในซองเดี่ยวหรือมีเจ้าของจับโคเรียงเป็นแถวเดี่ยวเพื่อให้ผู้ประเมินสามารถเข้าไปใกล้จับและพิจารณาตามจุดส่วนต่างๆของร่างกายโค แต่วิธีดังกล่าวอาจมีความแม่นยำแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์ผู้ประเมินเอง อีกทั้งการสัมผัสร่างกายของโคอาจทำให้โคเกิดความเครียดได้เนื่องจากการสัมผัสร่างกาย ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติได้

เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการช่วยประเมินคะแนนร่างกายของโคนมโดยเฉพาะ ซึ่งใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อแค่ถ่ายภาพด้านท้ายของโคด้วยโทรศัพท์มือถือ หลังจากนั้นระบบ AI จะวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายนั้น โดยการสร้างเส้นกรอบล้อมรอบบริเวณด้านท้ายของโค แล้วประมวลผลภาพถ่ายว่ามีคะแนนร่างกายของโคอยู่ที่ระดับใด (1 คะแนน คือ ผอมมาก, 3 คะแนน คือ ปานกลาง และ 5 คะแนน คือ อ้วนมาก) ซึ่งทำให้การประเมินคะแนนร่างกายโคเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น มีความแม่นยำสูง และถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยการทดสอบแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือในการประเมินคะแนนร่างกายโคแต่ละตัวภายในภาคสนามของฟาร์มโคนม พบว่าแอปพลิเคชั่นมีค่าความถูกต้อง (Accuracy) ซึ่งเท่ากับ 87%

ผลงานวิจัยโดย
พีรยุทธ นิลชื่น
สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-6725-2969

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
พีรยุทธ นิลชื่น

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6