KURDI จัดอบรมฯ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ” ครั้งที่ 2/2566

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ” ครั้งที่ 2/2566 วิทยากรโดย Dr. Andrew John Warner ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาอาจารย์ นักวิจัยให้สามารถจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติได้ โดยได้ร่วมกับ Dr. Andrew Warner, English Editor ซึ่งมีประสบการณ์ในการปรับปรุงแก้ไขผลงานวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวารสารมาตรฐานสากลมากกว่า 2,000 ผลงาน และได้ดำเนินการมาแล้ว 22 ครั้ง ซึ่งได้ผลลัพธ์จากจำนวนผลงานวิจัยที่พร้อมเสนอตีพิมพ์บรรลุตามเป้าหมาย