สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566