KURDI แสดงความยินดี “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.” ครบรอบปีที่ 38

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 38 วันที่ 25 มกราคม 2566 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 และห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์