กล่องส่องไข่เพื่อการประเมินคุณภาพเปลือก

กล่องส่องไข่ สามารถสะท้อนลักษณะปรากฏของเปลือกไข่ โดยเปรียบเทียบจากขนาดสัดส่วนพื้นทึบแสงและโปร่งแสง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความหนาและความแข็งแรงของเปลือกไข่่ สามารถใช้ประเมินคุุณภาพเปลือกไข่ได้โดยไม่่จำเป็นต้องตอกไข่วิเคราะห์จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้ในฟาร์มทุกระดับ เพื่อลดการสูญเสียไข่ตัวอย่างเพื่อการประเมินคุุณภาพ

ตรวจวัดคุณภาพเปลือกโดยเปรียบเทียบกับแผนภาพที่ทางทีมผู้วิจัยได้พัฒนาร่วมกับฐานข้อมูลที่ได้จากการหาความสัมพันธ์ของภาพปรากฏกับความแข็งแรงและความหนาของเปลือกไข่ โดยไม่ต้องตอกไข่วิเคราะห์หรือทำให้สูญเสียผลผลิตไข่ สามารถใช้ประเมินการเปลี่ยนแปลงคุุณภาพเปลือกไข่ เพื่อใช้ในการพิจารณาการปรับปรุุงด้านการจัดการโรงเรือนอาหารหรือสุขภาพให้ได้ประสิทธิภาพที่ดี

ผลงานวิจัยโดย
รศ.ดร.ยุวเรศ  เรืองพานิช
ภาควิชาสัตวบาล  คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.08-6987-7987

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
รศ.ดร.ยุวเรศ  เรืองพานิช

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม  https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6