โดรนเพื่อการเกษตร

โดรน (drone) จัดเป็นหนึ่งในอากาศยานไร้คนขับประเภทหนึ่งที่นำมาใช้อย่างแพร่หลายในภาคการเกษตร โดยความร่วมมือกับบริษัทอีซี่ 2019 จำกัด (NAC Drone) ได้มีการนำโดรนมาทดสอบการใช้งานสำหรับงานการผลิตพืชไร่โดยเฉพาะในการผลิตข้าวโพด

เตรียมตัวก่อนฉีดพ่นสารเคมี

 • วางแผนการบินโดยวาดพื้นที่แปลงที่จะบินผ่านในแอปพลิเคชัน
 • ตรวจสภาพอากาศว่ามีความเสี่ยงฝนจะตก และความเร็วลม
 • ตรวจความพร้อมของอปุกรณ์ เช่น ตัวโดรน รีโมท และแบตเตอรี่
 • เตรียมสารละลายในถังบรรจุสาร
 • ผู้บังคับโดรนต้องแต่งกายเพื่อป้องกันอันตรายจากโดรนและสารเคมี
 • ต้องยืนอยู่เหนือลมตลอดเวลา

ข้อดีของการใช้โดรน

 • เข้าถึงในสภาพแปลงที่คนหรือเครื่องจักรฯ ไปไม่ได้เช่น หลังจากฝนตกหนัก หรือพื้นที่น้ำท่วมขัง
 • สามารถฉีดพ่นต้นข้าวโพดเมื่อต้นสูงกว่าระดับของหัวฉีด
 • มีความสม่ำเสมอในการฉีดพ่น
 • ใช้เวลาฉีดพ่นน้อยในพื้นที่จำนวนมาก
 • ลดต้นทุนได้มากกว่าการใช้แรงงานคนและเครื่องจักรฯ

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย และคณะ
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-390-0091 E-mail: agrtns@ku.ac.th

เรียบเรียงโดย
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th