สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วม การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2566

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2566

โดยวิทยากร  Dr. Andrew John Warner

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2566 เวลา 8.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมและการสมัคร

  • เป็นอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ขึ้นทะเบียนนักวิจัย กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะอาจารย์ นักวิจัย มก.เท่านั้น)
  • สมัครเข้าอบรมได้ที่ลิงค์ด้านล่างภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 พร้อมส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ร่างผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ (Manuscript Draft ที่ส่งไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์ 100%)  *** ผู้เข้าอบรมฯ จะได้รับสิทธิ์เข้าอบรม 20 คนแรก ตามลำดับ การส่งบทความมาที่ฝ่ายจัดอบรมฯเท่านั้น  ***
  • ผู้เข้าอบรมโปรดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ร่างผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ (Manuscript Draft)  มายังอีเมล rdinnj@ku.ac.th (น.ส.นิศานาถ จุลกะเสรี) ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566   เวลา 16.30 น. เพื่อให้คณะทำงานส่งให้วิทยากรอบรมดำเนินการต่อไป
  • ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หากยืนยันเข้าอบรมแล้วไม่เข้าอบรมหรือเข้าอบรมไม่เต็มเวลาตลอดหลักสูตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากส่วนงานต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม
  • ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตรทั้ง 2 วัน โดยไม่สามารถให้ผู้อื่นเข้าอบรมแทนได้

 

การอบรมจัดขึ้น 2 วัน

วันที่ 26 มกราคม 66 : เป็นภาคบรรยาย

วันที่ 27 มกราคม 66 : เป็นภาคปฏิบัติ ขอความกรุณาท่านนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติ

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนได้ตามรายละเอียดด้านล่าง