บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)” ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศทุน Learning City-66 (ลงนามล่าสุด).pdf
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์+Check list Learning City.docx
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยย่อย Learning City.docx
คู่มือนักวิจัย PMU A (พ.ย. 65).pdf
ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม.pdf