บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไก พัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ-ชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์.pdf
แบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal).docx
คู่มือนักวิจัย.pdf
ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม.pdf