จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “Challenges and Opportunities for Food Scientists in the Quest for Food Security in Under-Industrialized Nations in Asia and Africa”

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 Professor Dr. Anna V.A. Resurreccion ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Food Science and Technology จาก University of GEORGIA ซึ่งมีความชำนาญด้าน Consumer Insight and Sensory Science และเคยได้รับรางวัล The 2013 Institute of Food Technologists, W.K. KELLOGG International Food Security Award and Lectureship เดินทางมาไทยเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน Food Technology & Food Security สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “Challenges and Opportunities for Food Scientists in the Quest for Food Security in Under-Industrialized Nations in Asia and Africa” เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย ในสาขาที่เกี่ยวข้องมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานวิจัย รวมถึงความร่วมมือทางการวิจัยต่อไป ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

DSC_0168

DSC_0149 DSC_0128
 DSC_0152  DSC_0150
 DSC_0171  DSC_0174
 DSC_0185  DSC_0180

01