รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ประจำปี 2565 | KURDI NEWS

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แก่อาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับ “รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ประจำปี 2565” ในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2565

– รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต รางวัลระดับ Gold

– ผศ.ดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง รางวัลระดับ Gold

– รศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง รางวัลระดับ Silver

– รศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์ รางวัลระดับ Silver

– รศ.น.สพ.ดร.พิษณุ ตุลยกุล รางวัลระดับ Silve