KU research star: งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 | KURDI NEWS

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แก่อาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับ “รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด (KU Research Star) ” ในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2565

  • อ.สพ.ญ.ดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร สาขาเกษตรศาสตร์
  • ผศ.ดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : วิทยาศาสตร์กายภาพ
  • รศ.ดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ