From KU to You ความรู้จาก KU สู่ความยั่งยืนของสังคม – วันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 27 | KURDI NEWS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีและเยี่ยมชมผลงานวิจัยเด่นของแต่ละคณะ เนื่องในวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 27 ประจำปี 2565 “From KU to You ความรู้จาก KU สู่ความยั่งยืนของสังคม” ณ อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา