การทำสวนยางพาราวนเกษตร: สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด | KURDI NEWS

การทำสวนยางพาราวนเกษตร การปลูกแบบผสมผสาน เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร – เพิ่มความหลากหลายของพืช – ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน – รักษาความชุ่มชื่นให้กับพื้นดิน – ได้ผลผลิตยางพารามากขึ้น เกษตรกรมีเงินออมได้จากการปลูกต้นไม้เสริมในสวนยางพารา

ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์: หัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์