KURDI จัดอบรมฯ “มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี” ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 8.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 2204 ชั้น 2 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อบุคลากรและผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการของคณะอุตสาหกรรมเกษตรและ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประเทศไทยต่อไป

บุคลากร และห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนใจพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สวพ.มก โทร 02-561-1610, Email: kulabsafety@gmail.com